Smluvní podmínky

I. Obecná ustanovení

 1. Provozovatelem internetových stránek www. realitypro.eu je společnost B3 Group s r.o. se sídlem Zdeňka Fibicha 2548, 434 01 Most  IČ: 28743458 zapsána v Obchodním rejstříku u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 30123 (dále jen Provozovatel), která je oprávněna vykonávat majetková práva k těmto stránkám.
 2. Provozovateli patří veškerá práva vyplývající z licence dle autorského zákona k vlastnímu obsahu stránek, včetně textu a jejich designu, technických náčrtů, grafiky, veškerých vyobrazení na těchto stránkách, jakož i k výběru a způsobu uspořádání souborů obsažených na těchto internetových stránkách.
 3. Provozovatel je oprávněn poskytovat přístup k uživatelskému rozhraní Servisní stránky, přes které lze vkládat a editovat jednotlivé inzeráty z oblasti nabídky a poptávky.
 4. Uživatel je fyzická či právnická osoba, které je umožněn přístup do Servisních stránek na základě registrace. Řádková inzerce je pro soukromou osobu zcela zdarma. Inzerce Makléři doporučují slouží realitním kancelářím je zpolatněna příslušným tarifem dle ceníku www.realitypro.eu.
 5. Zpoplatněné jsou tyto služby dle ceníku - Top nabídka a VIP nabídka. Prostřednictvím servisních stránek lze zadávat vybranou inzerci ihned po objednání kreditů. Úhrada faktur je závislá na počtu nakoupených kreditů. 
 6. Provozovatel tímto vydává podmínky pro užívání internetových stránek www. realitypro.eu (dále jen Podmínky) pro inzerci uživatelům Servisních stránek, které se řídí Podmínkami stanovenými pro užívání internetových stránek. Internetové stránky www.realitypro.eu jsou bezplatně veřejně přístupné a jejich užívání pro inzerci se řídí těmito Podmínkami.

II. Základní podmínky používání stránek k inzerci

Uživatel se zavazuje, že při používání stránek www.realitypro.eu. se bude řídit předpisy platnými na území České republiky, dobrými mravy a uvedenými Podmínkami pravidel používání webu a nebude jakkoliv poškozovat dobré jméno Provozovatele ani ostatní uživatele. Uživatel se zavazuje, že zejména nebude:

 • zasahovat do bezpečnosti, technické podstaty nebo obsahu internetových stránek, www.realitypro.eu nebo je jinak zneužívat,
 • zasahovat do používání těchto stránek ze strany jiných uživatelů
 • využívat stránky pro rozesílání nevyžádaných zpráv (spamů), řetězových zpráv,
 • zasílat na tyto stránky zprávy obsahující viry nebo jakékoliv nebezpečné či škodlivé programy,
 • vytvářet falešné zprávy za účelem falšování identity odesílatele či se pokoušet proniknout na účet jiných uživatelů
 • šířit na těchto internetových stránkách zprávy či materiály porušující právní předpisy České republiky.

III. Registrace na základě Všeobecných smluvních podmínek

 1. Přístup do Servisních stránek je umožněn uživatelům na základě registrace. Pokud Uživatel s těmito Podmínkami nesouhlasí, je povinen zdržet se užívání služeb inzerce (dále jen Služby). I v případě, že kterákoli Služba pro její užívání (i jen omezené) nevyžaduje provedení Registrace, řídí se užívání Služby těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Zveřejnění inzerce podléhá úhradě na základě Ceníku Služeb.
 2. Registrace se provádí formou objednávky přes Servisní stránky Provozovatele oprávně neosobou Uživatele vyplněním a odesláním registračního formuláře.
 3. Registrace se provádí na webové stránce příslušné k dané službě, kde je přesně popsán registrační proces. Zaregistrovat se může i takový návštěvník Služby, který související stránky ani Službu nehodlá prozatím využívat, ale pouze požádat o informaci.
 4. Při Registraci je Uživatel povinen uvést správné a úplné údaje o své osobě, které jsou označené za povinné (dále jen „Povinné osobní údaje“). Bez poskytnutí Povinných údajů není možné dokončit Registraci a Užívat Služby Provozovatele. Ostatní údaje poskytuje Uživatel dobrovolně. Poskytnuté údaje může Uživatel kdykoli doplnit, změnit či upravit. Uživatel je srozuměn s tím, že některé z poskytnutých údajů mají povahu osobních údajů ve smyslu zákona č. 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů. Na tyto údaje se použije ustanovení čl. V. níže.
 5. Před dokončením Registrace je Uživatel povinen seznámit se těmito Všeobecnými smluvními podmínkami. Udělení souhlasu je nezbytnou podmínkou pro dokončení Registrace a užívání Služeb. Souhlas Uživatel vyjadřuje zaškrtnutím políčka „Souhlasím s Všeobecnými smluvními podmínkami“, které je umístěno v registračním formuláři.
 6. Okamžikem dokončení Registrace (tj. obdržením potvrzení o úspěšném dokončení Registrace) je založen smluvní vztah mezi Uživatelem a Poskytovatelem, který se řídí těmito Podmínkami. Pro vyloučení pochybností strany prohlašují, že provedením Registrace Uživatel vyslovuje souhlas s těmito Všeobecnými smluvními podmínkami, výslovně akceptuje veškerá jejich ustanovení a zavazuje se dodržovat pravidla v nich stanovená. Tímto ujednáním není dotčena možnost vzniku smluvního vztahu faktickým zahájením užívání Služby bez předchozí registrace, např. při dotazu na emailovou adresu info@realitypro.eu
 7. Dokončením Registrace je Uživateli založen Uživatelský účet.

IV. Pravidla inzerce

 1. Vkládání inzerátů přes Servisní stránky je zpoplatněna dle příslušného tarifu ceníku. Pro TOP a  VIP nabídky je inzerce zpoplatněná a časově ohraničená.
 2. Smluvní vztah vzniká na základě potvrzení objednávky ze strany Provozovatele.
 3. Uživatel je oprávněn svou registraci zrušit prostřednictvím žádosti adresované na info@realitypro.eu
 4. Pro přístup k Servisním stránkám slouží uživatelské jméno a heslo Uživatele.
 5. Uživatel zadává veškeré data na vlastní účet a náklady v souladu s pravidly inzerce.
 6. Za obsah vložené inzerce, její aktualizaci a pravdivost údajů odpovídá výlučně Uživatel.
 7. Uživatel se zavazuje, že nebude Provozovatele činit zodpovědným za jakékoliv právní nároky třetích stran, které vzniknou na základě zveřejnění dat, které zadal Uživatel do systému prostřednictvím Servisních stránek.
 8. Provozovatel není povinen archivovat inzerci v Servisních stránkách.
 9. Uživatel stvrzením těchto Podmínek souhlasí s tím, že je Provozovatel oprávněn zasílat na e-mailovou adresu Uživatele informační materiály týkající se provozu Služby nebo služeb souvisejících.

V. Omezení odpovědnosti Provozovatele

 1. Obsah internetových stránek www.realitypro.eu. má pouze informativní a nezávazný charakter. Provozovatel neručí za správnost a úplnost informací na těchto internetových stránkách. Zveřejnění jakýchkoliv údajů a informací na těchto stránkách, s výjimkou těchto Pravidel, nemá povahu žádného právního úkonu směřujícího ke vzniku právního vztahu mezi provozovatelem a uživatelem, pokud nebude v jednotlivých případech výslovně uvedené jinak.
 2. Provozovatel může kdykoliv bez předchozího upozornění provádět změny informací na těchto stránkách.
 3. Provozovatel nenese žádnou odpovědnost za jakékoliv případné škody, které uživatelům mohou vzniknout v souvislosti s používáním internetových stránek www. realitypro.eu.
 4. Provozovatel také nenese žádnou odpovědnost za reklamu, popř. jinou formu propagace prováděnou jakýmkoliv třetím subjektem prostřednictvím stránek www.realitypro.eu.
 5. Provozovatel dále nenese žádnou odpovědnost za obsah www stránek patřících třetím subjektům, které lze navštívit prostřednictvím stránek www.realitypro.eu.
 6. Provozovatel si vyhrazuje právo odmítnout zveřejnit či smazat údaje pokud jsou v rozporu s právním řádem České republiky a jsou v rozporu s dobrými mravy.

VI. Finanční podmínky

Viz ceník na stránkách www.realitypro.eu.

VII. Reklamace

 1. V případě, že dojde k pochybení Provozovatele se zúčtováním služeb, nebo výpadku služeb, má Uživatel právo požadovat nápravu, nebo slevu z ceny. Uživatel reklamaci uplatní e-mailem, nebo písemnou zprávou na adresu info@realitypro.eu
 2. Reklamace na služby serveru se uplatňuje ve lhůtě 10 dní ode dne zjištění pochybení Provozovatele.
 3. Námitky vůči vystaveným fakturám je Uživatel povinen uplatnit u Provozovatele písemně do 3 dnů po doručení faktury.

VIII. Ochrana osobních údajů

 1. Přístup na stránky www., nebo některé služby poskytované provozovatelem na těchto internetových stránkách mohou být úplně či částečně podmíněny poskytnutím některých osobních údajů uživatele ve smyslu zák. č. 101/2000 Sb, o ochraně osobních údajů.
 2. Provozovatel se zavazuje k tomu, že bude s údaji mající osobní charakter nakládat v souladu s platnými právními předpisy a nakládat s nimi ve smyslu zák. č. 101/2000Sb. o ochraně osobních údajů a užívat je pouze v rozsahu nezbytném pro naplnění účelu, pro který jsou tyto údaje získávány a vždy tak, aby zamezil jakékoliv újmě subjektu těchto údajů.
 3. Údaje nemající osobní charakter může Provozovatel využít pro svou vnitřní potřebu, zejména pro provádění analýz, sledování kvality služeb a spokojenosti klientů.
 4. Uživatel s výše uvedeným postupem provozovatele souhlasí.
 5. Osobní údaje jsou Provozovatelem zabezpečeny dle moderních standardů, které zajišťují maximální možnou ochranu zpracovávání údajů před neoprávněným přístupem nebo přenosem, před jejich ztrátou nebo zničením, jakož i před možným zneužitím. Veškeré osobní klientské informace jsou chráněny obchodním tajemstvím a související povinností mlčenlivosti Provozovatele.

IX. Závěrečná ustanovení

 1. Podmínky používání webu, pravidel inzerce a finanční podmínky je oprávněn Provozovatel měnit.
 2. Podmínky užívání stránek jsou účinné dnem jejich zveřejnění. Podmínky byly zveřejněny dne 11. 3. 2010.
 
Počet návštěv: 180027524 | RealityPro © All rights Reserved
TOPlist